Par projektu

KAS IR DEINSTITUCIONALIZĀCIJA?

Kāpēc nepieciešama DI?

Līdz 20. gadsimta vidum pakalpojumu sniegšana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās bija veids, kā sabiedrība rūpējās par cilvēkiem ar GRT. Institūcija nodrošināja sabiedrības neaizsargātāko locekļu ikdienas vajadzības un vienlaikus norobežoja viņus, lai pasargātu līdzcilvēkus no iespējamas agresijas un nereti, lūkojoties no mūsdienu skatupunkta, arī no cilvēku ar GRT atšķirīguma. Tomēr jau 20. gadsimta 50. gados tika radīta virkne medikamentu, kas veiksmīgi mazināja GRT izpausmes. Mūsdienās ir zudusi praktiska nepieciešamība cilvēkus ar GRT nošķirt no sabiedrības, turklāt zināšanas, kas ir pieejamas sabiedrībai, ļauj aiz diagnozes ieraudzīt cilvēku – personību ar savām vēlmēm, vajadzībām un tiesībām. Šo institūciju pastāvēšana paredz cilvēku ar GRT nošķiršanu no sabiedrības, tādejādi viņi ir spiesti dzīvot vienkopus. Institūcijā cilvēkiem ar GRT nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, turklāt institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām.

Kādi ir galvenie institucionalizētas aprūpes trūkumi?

Sociālās aprūpes institūcijās tiek nomāktas personības.  Tām raksturīgs bezpersoniskums un privātuma trūkums. Institūcijās dzīvojošiem cilvēkiem nereti nav nekādu personisko mantu, kas simbolizētu viņu individualitāti, tostarp pat privātā apģērba, bieži dzīves telpa jādala ar citiem cilvēkiem.

Ikdiena ir strikti rutinēta jo ir jāpakļaujas noteiktam režīmam, kas nosaka katras dienas plānu, tostarp – cikos jāceļas un jāiet gulēt, cikos un ko jāēd, kā jāpavada brīvais laiks. Institūcijā cilvēks iegūst pasīvu pacienta/klienta lomu.

Sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošiem cilvēkiem bieži nav iespēju iekļauties sabiedrībā – tieši otrādi, veidojas sociāla atsvešinātība starp cilvēkiem ar GRT un pārējiem, jo institūcijā pārsvarā viss tiek organizēts uz vietas – koncerti, kino vakari, radošās vai sporta nodarbības.

Kāpēc institūcijas ir neizdevīgas sabiedrībai?

Izdevumi institucionālai aprūpei un sabiedrībai balstītiem sociālajiem pakalpojumiem ir aptuveni vienādi, tomēr sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi nodrošina ievērojami labāku cilvēku dzīves kvalitāti, tāpēc ir uzskatāmi par efektīvāku nodokļu maksātāju naudas izlietojumu.  

Institucionālās aprūpes vietā tiek veidoti un piedāvāti daudzveidīgi sabiedrībā balstīti sociālie  pakalpojumi, lai cilvēks, kas līdz šim dzīvojis sociālās aprūpes institūcijā vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez vajadzīgā atbalsta un nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Deinstitucionalizācija Latvijā

ES fondu pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros tiks veidoti un sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi kopumā 2100 cilvēkiem ar GRT 115 pašvaldībās Latvijā. Ar ES fondu atbalstu tiks radīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un tiks nostiprināta sabiedrības izpratne par cilvēku ar GRT cilvēktiesībām.

Piemēram:

  • Pašvaldības veidos grupu dzīvokļus vai grupu mājas, kur cilvēki ar GRT dzīvos pastāvīgi, vienlaikus saņemot nepieciešamo atbalstu, kā arī dienas aprūpes centrus;
  • Cilvēkiem ar GRT, kam nepieciešams periodisks atbalsts, būs pieejama aprūpe mājās vai “atelpas brīža” pakalpojums, lai aizstātu aprūpes procesā ģimenes locekļus;
  • Nodarbinātības prasmju apguvi cilvēkiem ar GRT veicinās izveidotās specializētās darbnīcas,
  • Atbalstu dažādās dzīves situācijās sniegs gan atbalsta grupas, gan dažādu speciālistu konsultācijas.

 

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam: http://www.vidzeme.lv/lv/deinstitucionalizacijas_plans_2017_2020_gadam

Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam:http://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/materiali/

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020.gadam: www.kurzemesregions.lv/projekti/Eiropas_Socialais_Fonds_ESF/Kurzeme_visiem

Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam: http://rpr.gov.lv/di-plans/

PAR KAMPAŅU

Kad mēs skatāmies spogulī, mēs taču neredzam savu gastrītu, veģetatīvo distoniju un citas “diagnozes”. Mēs redzam sevi – cilvēku. Kāpēc lai kādam tas būtu citādi?

Turpinot dialogu par humānākas vides radīšanu Latvijā, kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze!” šogad apvieno tēmas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un pārējo sabiedrību.

Kampaņas mērķis ir palīdzēt saprast, ka mums visiem ir vairāk kopīgā nekā atšķirīgā, tāpēc “diagnoze” – lai cik svešāda vai neizprotama – nav pamats atraidījumam, bailēm vai neziņas apvītiem mītiem. Taču tā var būt pamats izglītotākai un empātiskākai sabiedrībai, jaunām draudzībām, sadarbībām un darba attiecībām, apziņai, ka mēs visi – neatkarīgi no savas “diagnozes” – dzīvojam vienā un tajā pašā realitātē.