Saņem atbalstu

Prasmes, kuras cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem apgūst Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

 

Iespējas. Tu vari!

Lai veicinātu cilvēku ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem (GRT) iekļaušanos darba tirgū, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) projektā „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ir izstrādātas piecas profesionālās tālākizglītības programmas un 35 prasmju apmācību programmas.

Kas var piedalīties projektā?

Projektā var piedalīties cilvēki ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte) un cilvēki ar GRT, kuri nemācās vispārējās izglītības iestādēs un ir vecāki par 15 gadiem.

Ko nodrošina dalība projektā?

Projekta laikā cilvēkiem tiek noteikta profesionālā piemērotība, nodrošināta izglītības programmu apguve, kuras laikā cilvēki dzīvo dienesta viesnīcā, un saņem trīsreizēju ēdināšanu dienā.

Cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar GRT palīdz speciālisti: psihologs, karjeras konsultants, sociālais darbinieks, fizioterapeits un citi, un sniedz nepieciešamo atbalstu. Kā arī viņi var interesanti pavadīt brīvo laiku.

Cilvēki ar smagu invaliditāti no vietas, kur viņi dzīvo, līdz vietai, kur viņi mācās, var braukt ar speciālo transportu. Arī no mājām uz mācību vietu cilvēki ar smagu invaliditāti var braukt ar speciālo transportu.

Pēc mācībām cilvēkiem palīdz atrast darbu. Ja cilvēks strādā, projekta darbinieki darbavietā pastāsta, kā jāsakārto vieta, kur viņš strādā.

Ko var apgūt mācību programmās?

SIVA cilvēki ar smagu invaliditāti var mācīties

5 profesionālās tālākizglītības programmās:

 • Lietvedis;
 • Florists;
 • Dārzkopis;
 • Noliktavas darbinieks;
 • Galdnieka palīgs.

Šajās programmās ir dažāds mācību ilgums. Piemēram, noliktavas darbinieks mācās pusgadu, bet lietveži – pusotru gadu. Pēc mācībām programmā viņi iegūst profesiju.

Cilvēki ar GRT var mācīties dažādās prasmju apmācības programmās:

 

 • Preču kraušana noliktavā;
 • Preču izvietošana tirdzniecības zālē;
 • Preču marķēšana;
 • Etiķešu līmēšana;
 • Preču komplektēšana;
 • Ratiņu stumšana lielveikalā;
 • Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu šķirošana;
 • Dokumentu kopēšana;
 • Dokumentu kārtošana;
 • Ielas slaucīšana, lapu grābšana;
 • Dārza ravēšana (zemes rakšana, irdināšana);
 • Stādu sagatavošana un padošana;
 • Dārzeņu stādīšana;
 • Koku, krūmu stādīšana;
 • Zaru vākšana, kokmateriālu sakraušana (citi kokapstrādes palīgstrādnieka darbi);
 • Koka grebšana (dažādu priekšmetu izgatavošana);
 • Klūdziņu pīšana (dažādu priekšmetu izgatavošana);
 • Ziedu kārtošana (dažādu ziedu kompozīciju veidošana);
 • Vainagu izgatavošana;
 • Sveču liešana, materiālu sagatavošana;
 • Dāvanu noformēšana;
 • Zeķu, cimdu adīšana;
 • Vienkāršās pamatprasmes šūšanai ar šujmašīnu;
 • Veļas gludināšana;
 • Veļas šķirošana, marķēšana;
 • Veļas locīšana;
 • Trauku mazgāšana, spodrināšana;
 • Trauku novākšana;
 • Dārzeņu mizošana;
 • Grīdas mazgāšana;
 • Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana;
 • Maizes un konditorejas izstrādājumu iesaiņošana;
 • Ziepju vārīšana, izejmateriālu sagatavošana;
 • Dežurēšana, telpu un teritorijas pieskatīšana;
 • Virsdrēbju saņemšana, novietošana, uzraudzīšana.

Programmās viņi iemācās darīt vienkāršus darbus. Šajās programmās ir dažāds mācību ilgums.

Programmās cilvēki ar GRT mācās no 1 līdz 4 mēnešiem. Pēc apmācībām iegūst prasmju apliecinošu dokumentu.

Kur var uzzināt par dalību projektā?

Interesēties par iespēju mācīties SIVA var telefoniski, e-pastā vai personīgi, apmeklējot SIVA.

SIVA kontakti:

Slokas iela 61,

Jūrmala LV 2015

Tālrunis:26385047

sivaprojekts@siva.gov.lv

www.siva.gov.lv

Kas nepieciešams, lai pieteiktos dalībai projektā?

Lai piedalītos projektā, cilvēkiem ar smagu invaliditāti vai cilvēkiem ar GRT jāiesniedz SIVA iesniegums.

Kopā ar iesniegumu jāiesniedz izglītības dokumentu kopijas, piemēram, atestāts par vidējo izglītību. SIVA arī jāuzrāda dokumenta oriģināls.

Tāpat jāiesniedz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinums, kurā ir diagnozes kods un blakus diagnozes kods, vai atzinums par to, ka cilvēks ar invaliditāti var mācīties.

Cilvēkiem ar smagu invaliditāti ārsta atzinumā jānorāda invaliditātes grupa.

DARBA DEVĒJIEM

Cilvēks ar invaliditāti – iespēja uzņēmuma attīstībai

Lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti spēj strādāt visdažādākajās profesijās un spēj veikt savus darba pienākumus tikpat kvalitatīvi kā citi. Pašreiz ir nodarbināti tikai 38% no darbaspējas vecumā esošiem cilvēkiem ar invaliditāti. Katru gadu NVA organizē subsidētās nodarbinātības pasākumus. Cilvēks ar invaliditāti ir iespēja uzņēmuma attīstībai.

Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

Iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, darba devēji, kas rada jaunas darba vietas ilgstošiem bezdarbniekiem, to skaitā cilvēkiem ar GRT, var saņemt dotācijas šo cilvēku un viņu darba vadītāja algām, kā arī konsultācijas un atbalstu darba vietas pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti. Nepieciešamības gadījumā darbiniekam ar GRT tiek nodrošināti ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumi, kā arī izdevumu kompensācija par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Vairāk par projektu: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4146

Iespēja apmācīt sev vajadzīgo speciālistu

Iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, darba devējs var saņemt atbalstu, lai cilvēku ar GRT apmācītu darba vietā par tieši sev nepieciešamo speciālistu. Uzņēmums pusgadu var saņemt ikmēneša dotāciju darbinieka ar GRT un viņa darba vadītāja algai, vienreizēju dotāciju individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem un darba vietas pielāgošanai darbiniekam ar invaliditāti. Tāpat tiek apmaksāta obligātā veselības pārbaude.

Biedrībām vai nodibinājumiem, kas projekta ietvaros apmāca speciālistus atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar invaliditāti, ir pieejama arī dotācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Vairāk par projektu: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4149

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Sociālie uzņēmumi, kas palielina nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar GRT, var pretendēt uz finanšu atbalsta saņemšanu AS “Attīstības finanšu institūcijā ALTUM”. Lai pieteiktos finanšu atbalstam, uzņēmumam jāatbilst sociālā uzņēmuma statusam un jābūt reģistrētam Sociālo uzņēmumu reģistrā.

Vairāk par projektu: http://www.lm.gov.lv/text/3496

 


Your Europe logo