Par kampaņu

Kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze” tiek organizēta ar mērķi veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) iekļaušanos sabiedrībā, rosināt dialogu ar sabiedrību par humānas un saprasties spējīgas vides radīšanu Latvijā. Sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums par cilvēkiem ar GRT, nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Kampaņas ietvaros paredzēts diskutēt par mītiem, kas sabiedrībai traucē saredzēt cilvēkus ar GRT kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus.

Bieži novērojams uzskats, ka cilvēki ar GRT ir bīstami sabiedrībai, taču tas neatbilst patiesībai. Neizprotot cilvēku ar GRT spējas un ierobežojumus, pastāv nevēlēšanās pieņemt viņus darbā. Tāpat sastopama neizpratne par atšķirību starp dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sabiedrībā balstītā sociālā pakalpojumā.