Darba devējiem

Sniedzot darba iespējas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), uzņēmējiem ir iespēja būt ne tikai sociāli atbildīgiem, bet arī saņemt dažāda veida valsts atbalstu nodarbinātības veicināšanai.

Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

Iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, darba devēji, kas rada jaunas darba vietas ilgstošiem bezdarbniekiem, to skaitā cilvēkiem ar GRT, var saņemt dotācijas šo cilvēku un viņu darba vadītāja algām, kā arī konsultācijas un atbalstu darba vietas pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti. Nepieciešamības gadījumā darbiniekam ar GRT tiek nodrošināti ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumi, kā arī izdevumu kompensācija par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Vairāk par projektu: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4146

Iespēja apmācīt sev vajadzīgo speciālistu

Iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, darba devējs var saņemt atbalstu, lai cilvēku ar GRT apmācītu darba vietā par tieši sev nepieciešamo speciālistu. Uzņēmums pusgadu var saņemt ikmēneša dotāciju darbinieka ar GRT un viņa darba vadītāja algai, vienreizēju dotāciju individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem un darba vietas pielāgošanai darbiniekam ar invaliditāti. Tāpat tiek apmaksāta obligātā veselības pārbaude.

Biedrībām vai nodibinājumiem, kas projekta ietvaros apmāca speciālistus atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar invaliditāti, ir pieejama arī dotācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Vairāk par projektu: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4149

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Sociālie uzņēmumi, kas palielina nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar GRT, var pretendēt uz finanšu atbalsta saņemšanu AS “Attīstības finanšu institūcijā ALTUM”. Lai pieteiktos finanšu atbalstam, uzņēmumam jāatbilst sociālā uzņēmuma statusam un jābūt reģistrētam Sociālo uzņēmumu reģistrā.

Vairāk par projektu: http://www.lm.gov.lv/text/3496